Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3150/LĐTBXH-LĐVL
V/v chính sách mua cổ phần ưu đãi đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 535/LĐTBXH-CPH ngày 10/09/2003 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Khi thực hiện phương án cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, những người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hoá (Điểm 7 Mục I của Thông tư số 15/2002/TT-BLĐTBXH) thuộc đối tượng dôi dư ngoài việc được hưởng các chế độ theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 còn được mua cổ phần ưu đãi theo quy định tại Điểm 4 Mục I của Thông tư số 15/2002/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ.

Vì vậy, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Quảng Nam lưu ý chỉ đạo thực hiện./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng