Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3150 BKH/KTĐN
v/v xác nhận chuyên gia

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Công an, Thuỷ sản,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng cục Hải quan.

 

Thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng ODA và Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam (Điều 8, Khoản 1, Mục c).

Theo đề nghị của Bộ Thủy sản tại công văn số 644/TS-HTQT ngày 05 tháng 04 năm 2004 và công văn số 827/TS-HTQT ngày 26 tháng 04 năm 2004.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÁC NHẬN

Dự án: Hỗ trợ chương trình ngành thủy sản Việt Nam (Fisheries Sector Programme Support in Vietnam) có sử dụng ODA dưới hình thức viện trợ không hoàn lại

Hiệp định được ký ngày 01 tháng 10 năm 1999 giữa Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đại diện Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam đại diện Chính phủ Vương quốc Đan Mạch.

Tổng vốn ODA theo Hiệp định: 262.872.876 DKK

Thời hạn thực hiện: từ tháng 10/1999 đến tháng 10/2004.

Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Thủy sản.

Cơ quan thực hiện dự án: Bộ Thủy sản.

Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Kạn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hoà, Cà Mau và một số tỉnh khác.

Những hoạt động có sử dụng chuyên gia nước ngoài:

1. Ông Davide Fezzardi, Quốc tịch: Italia; Số hộ chiếu: Y205210; Chức vụ: Cố vấn khu vực về kinh tế xã hội của Hợp phần Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản nước ngọt (SUFA); Thời gian lưu trú tại Việt Nam: từ tháng 01/2004 đến tháng 10/2004.

2. Ông Micheal Joseph Akester, Quốc tịch: Anh; Số hộ chiếu: 702991946; Chức vụ: Cố vấn cao cấp của Hợp phần Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản nước ngọt (SUFA); thời gian lưu trú tại Việt Nam: từ tháng 05/2004 đến tháng 10/2004.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết công việc theo đúng quy định trong Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam nêu trên.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bích Đạt