Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3138/TCT-CS

V/v: Trả lời bạn đọc Thời báo Kinh tế Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

Thời báo Kinh tế Việt Nam
(96 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 116/CV-TBKT ngày 14/6/2007 của Thời báo Kinh tế Việt Nam về việc giải đáp câu hỏi liên quan đến thuế GTGT của bạn đọc Vũ Thị Kim Ngân (79 lô A2 Khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.21 và 3.14 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2004) và tại Điểm 2.21 và 3.14 Mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 05/6/2007) quy định: Sản phẩm khung nhà bằng thép áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%; hoạt động xây dựng, lắp đặt áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp đơn vị sản xuất khung nhà bằng thép đồng thời thực hiện lắp đặt theo hợp đồng với bên mua; nếu trong hợp đồng thể hiện rõ giá bán của sản phẩm và giá lắp đặt thì áp dụng thuế suất 5% đối với khung nhà bằng thép và thuế suất 10% đối với hoạt động lắp đặt.

Trường hợp trong hợp đồng không thể hiện rõ giá bán sản phẩm và giá lắp đặt thì áp dụng thuế suất 10% trên toàn bộ giá trị hợp đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Thời báo Kinh tế Việt Nam biết và trả lời bạn đọc./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương