Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3125/TCT-CS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 870/CT-TTTH ngày 08/5/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Đoàn Thuận Phát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 5.1, Điểm 6.1.1 Thông tư ố 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính về thuế TNDN hướng dẫn chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại khu công nghiệp do Thủ tướng ra quyết định thành lập.

Trường hợp Công ty TNHH Đoàn Thuận Phát là cơ sở kinh doanh mới thành lập, có trụ sở tại KCN Biên Hòa 2, Công ty có dự án kinh doanh thực hiện tại KCN thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điểm 5.1, Điểm 6.1.1 Thông tư số 88/2004/TT-BTC (nêu trên); trường hợp Công ty thực hiện kinh doanh ở ngoài KCN thì phải hạch toán riêng và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điểm 5.1, Điểm 6.1.1 Thông tư số 88/2004/TT-BTC (nêu trên).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Phạm Duy Khương