Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3125/LĐTBXH-VL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003 đối với TCty Hoá chất Việt Nam.

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2003

 

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty hoá chất Việt Nam

Trả lời công văn số 584/CV-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2003 của Tổng Công ty hoá chất Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính tại công văn số 374 TCDN/CN ngày 21 tháng 8 năm 2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1. Đơn giá tiền lương năm 2003 của Tổng Công ty hoá chất Việt Nam là 86,20 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 như sau:

- Tổng doanh thu: 8.350.000 triệu đồng.

- Nộp ngân sách: theo đúng quy định của Nhà nước.

- Lợi nhuận: 200.000 triệu đồng.

2. Tổng Công ty được quyết toán quỹ tiền lương thực hiện trên cơ sở đơn giá tiền lương và doanh thu thực hiện, trường hợp doanh thu thực hiện cao hơn doanh thu kế hoạch thì đơn giá tiền lương được điều chỉnh như sau:

- Doanh thu thực tế hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc.

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 110% đến dưới 120% thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc.

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 20% đon giá gốc.

3. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao cụ thể đơn giá tiền lương cùng với chỉ tiêu lợi nhuận năm 2003 đối với các đơn vị thành viên trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theo thoả thuận nói trên, đảm bảo tiền lương, thu nhập, gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng