Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3124/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1247/CT-TTHT ngày 20/6/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về thu nhập chịu thuế, thuế suất thuế TNDN:

- Tại Mục I, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn: “Thu nhập trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thu nhập chịu thuế khác, kể cả thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở nước ngoài”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM có nhận được Khoản tài trợ để nộp tiền thuê đất thì Khoản tiền tài trợ này Công ty phải hạch toán vào thu nhập khác để kê khai nộp thuế TNDN. Trường hợp đơn vị đang trong thời gian được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 20% thì Khoản thu nhập khác này cũng được cộng vào thu nhập trong kỳ tính thuế để áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

2) Về đăng ký thời gian miễn, giảm thuế TNDN:

- Tại tiết 1.5 Điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn: “Năm miễn thuế, giảm thuế được xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục kể từ kỳ tính thuế cơ sở kinh doanh bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trước chuyển sang). Trường hợp kỳ tính thuế đầu tiên cơ sở kinh doanh đã có thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chưa đến 12 tháng thì cơ sở kinh doanh có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính thời gian miễn thuế, giảm thuế ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc kỳ tính thuế tiếp theo”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp như Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng NN mà Cục thuế hỏi được giải quyết như sau: Công ty phải nộp toàn bộ số thuế phát sinh 6 tháng năm 2004 vào Ngân sách Nhà nước, năm miễn, giảm thuế của Công ty được bắt đầu từ năm 2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, Ban PC;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương