Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3123/TCT-CS

V/v: thuế đối với Khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản đi góp vốn

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 4217/CT-THDT ngày 26/6/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về thuế đối với Khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vấn đề này, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại công văn số 2926 TC/TCT ngày 14/3/2005 như sau: “Đối với tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp, tài sản Điều chuyển giữa các đơn vị thành viên trong doanh nghiệp; phân chia, hợp nhất trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất đổi tên doanh nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN”.

Theo hướng dẫn nêu trên, tài sản doanh nghiệp đem đi góp vốn hoặc Điều chuyển không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp kể cả trường hợp tài sản đem góp vốn hoặc Điều chuyển được định giá cao hơn giá trị ban đầu. Nguyên giá tài sản cố định để trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý được hạch toán theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán ở đơn vị góp vốn, đơn vị Điều chuyển tài sản.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương