Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3121/TCT-CS

V/v: Ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời công văn số 939 CT/TTHT ngày 04/7/2007 của Cục thuế tỉnh Hà Nam hỏi về việc ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 43 và Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

Điều 43. Thuế suất ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế và chuyển lỗ theo quy định tại Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 40, Điều 41 và Điều 42 Nghị định này chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đúng chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ và đã đăng ký thuế nộp thuế theo kê khai. Cơ sở kinh doanh tự xác định các Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và có văn bản thông báo cho cơ quan thuế biết cùng với thời gian nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm”.

Điều 46: ...1. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ được đăng công báo số 15+16 ngày 10/10/2006 và có hiệu lực ngày 25/10/2006.

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty nhựa Đông Á (Công ty) được thành lập vào tháng 2 năm 2007 là thời Điểm Nghị định số 108/2007/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành, nếu Công ty đáp ứng đầy đủ các Điều kiện ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định thì Công ty được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007.

Về mức ưu đãi và thủ tục miễn, giảm thuế TNDN, Công ty tự xác định các Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảm thuế theo các Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 40, Điều 41Điều 42 của Nghị định 24/2007/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hà Nam biết và hướng dẫn Công ty nhựa Đông Á thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 3121/TCT-CS V/v ưu đãi miễn giảm thuế TNDN do Tổng Cục thuế ban hành

  • Số hiệu: 3121/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 06/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản