Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3120/TCHQ-GSQL
V/v: Hàng hóa đã qua sử dụng
xin gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:
 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Móng Cái
(Địa chỉ: Số 9, Hải Xuân, Thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Nam)

Trả lời công văn số 50/CVPMC ngày 30/6/2006 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Móng Cái về việc xin gửi kho ngoại qua lô hàng màn hình máy vi tính đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/6/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Danh Mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu thì mặt hàng màn hình máy vi tính đã qua sử dụng của Công ty thuộc danh Mục mặt hàng cấm nhập khẩu.

Theo quy định tại Điểm 1.a Điều 25 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Hải quan thì hàng hóa thuộc danh Mục cấm nhập khẩu chỉ được gửi kho ngoại quan khi có văn bản cho phép của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Quảng Ninh;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Đặng Thị Bình An