Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ  
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3112/BNV-TL
V/v tham gia ý kiến các dự thảo Nghị định Điều chỉnh mức lương tối thiểu

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trả lời công văn số 3881/LĐTBXH-TL ngày 23/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến 03 dự thảo Tờ trình và Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu từ ngày 01/01/2008, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Về dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung:

- Đề nghị bỏ đoạn “và đối với người thôi việc do tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế” tại Khoản 3 Điều 3 của dự thảo Nghị định vì cách tính trợ cấp tinh giản biên chế quy định tại Điều 9 Nghị định số 132/2007/NĐ-CP này đã được hướng dẫn rõ tại Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Theo đó, đề nghị bỏ nội dung này tại Khoản 3 Mục II của dự thảo Tờ trình Chính phủ.

- Một số lỗi soạn thảo tại Khoản 2 Điều 2 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 đề nghị sửa lại cho phù hợp. Các nội dung khác nhất trí như dự thảo của quý Bộ.

2. Về dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định mức lương tối thiểu theo vùng đối với người lao động làm việc ở công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động:

Đề nghị sửa “Điều 1” thành “Điều 2” ở đoạn 2 Khoản 2 Điều 3 và nhất trí như dự thảo của quý Bộ.

3. Về dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định mức lương tối thiểu theo vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam:

Nhất trí dự thảo Nghị định để thay thế Nghị định số 03/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006 của Chính phủ (phương án 2) của quý Bộ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị quý Bộ tổng hợp, hoàn chỉnh văn bản trình Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Trần Hữu Thắng