Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3102/TCHQ-CNTT
V/v: hướng dẫn xử lý về kỹ thuật việc rà soát, đối chiếu số liệu theo văn bản 2369/TCHQ-KTTT .

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục tại kết luận cuộc họp số 2850/TB-TCHQ ngày 27/06/2006 về giải quyết vướng mắc liên quan đến cưỡng chế, ân hạn thuế, Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý về kỹ thuật liên quan đến việc rà soát, đối chiếu số liệu giữa các hệ thống Kế toán thuế (KT559), hệ thống Quản lý rủi ro (QLRR) với sổ sách được nêu tại văn bản số 2369/TCHQ-KTTT ngày 02/06/2006 như sau:

1. Bước 1: In báo cáo danh sách các đơn vị nợ thuế, nợ phạt chậm nộp từ hệ thống KT559 bằng cách sử dụng chức năng “4. Khai thác \3. Báo cáo theo dõi nợ thuế \1. Báo cáo danh sách đơn vị nợ thuế”;

2. Bước 2: Kiểm tra tính đồng bộ giữa danh sách các đơn vị nợ thuế, nợ phạt chậm nộp (in tại bước 1) và số liệu trên hệ thống QLRR bằng cách sử dụng chức năng “Tra cứu \ Xem thông tin doanh nghiệp” trên hệ thống QLRR;

3. Bước 3: Kiểm tra tính đồng bộ giữa danh sách các đơn vị nợ thuế, nợ phạt chậm nộp (in tại bước 1) và sổ kế toán;

4. Bước 4: Nếu phát hiện ra không thống nhất giữa số liệu trên hệ thống KT559, số liệu trên hệ thống QLRR, số liệu trên sổ kế toán thì tiến hành xác định nguyên nhân;

5. Bước 5: Nếu nguyên nhân sai sót là do số liệu trên hệ thống KT559 không chính xác, tiến hành thực hiện như sau:

- Hiệu chỉnh số liệu trên hệ thống KT559 bằng cách lập chứng từ ghi sổ và nhập máy;

- Lập danh sách các đơn vị nợ thuế, nợ phạt chậm nộp mới trên hệ thống KT559 bằng cách sử dụng chức năng “1. Hệ thống \ 4. Xử lý dữ liệu”;

- Truyền dữ liệu sau khi đã chỉnh sửa lên đơn vị cấp trên bằng cách sử dụng chức năng “1. Hệ thống \ 7. Truyền và nhận thông tin thuế \ 1. Truyền dữ liệu lên đơn vị cấp trên” trên hệ thống KT559;

- Căn cứ trên số liệu do các đơn vị truyền về, Vụ Kiểm tra thu thuế XNK cập nhật vào hệ thống KT559 tại Tổng cục và phát hành danh sách các đơn vị nợ thuế, nợ phạt mới trên phạm vi toàn quốc.

6. Bước 6: Đối với trường hợp hệ thống QLRR xác định doanh nghiệp đã từng nợ thuế hoặc nợ phạt quá hạn 90 ngày (đã từng bị cưỡng chế) nhưng trên sổ kế toán xác định doanh nghiệp thực hiện việc nộp thuế đúng hạn hoặc doanh nghiệp xuất trình được chứng từ chứng minh việc nộp thuế là đúng hạn, Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố thực hiện:

- Lập danh sách các tờ khai cần giải tỏa (dưới dạng văn bản) gồm các chỉ tiêu sau: Mã số doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, nơi mở tờ khai (mã và tên), loại hình XNK (mã và tên), số tờ khai, ngày đăng ký, số tiền thuế (chi tiết theo từng sắc thuế), tiền phạt chậm nộp;

- Gửi danh sách tờ khai cần giải tỏa lên Vụ Kiểm tra thu thuế XNK;

- Trên cơ sở danh sách do các Cục Hải quan lập, Vụ Kiểm tra thu thuế XNK tiến hành giải tỏa trên hệ thống QLRR theo đúng nội dung hướng dẫn tại công văn số 2396/TCHQ-KTTT .

Để công tác chấn chỉnh số liệu được thực hiện đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố hoàn thành việc kiểm tra, hiệu chỉnh số liệu trước ngày 20/07/2006.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Vụ KTTT;
- Vụ GSQL;
- Cục ĐTCBL;
- Lưu VT, CNTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An