Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3100/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA

Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 574/CT-ĐTNN ngày 25/04/2007của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc xử lý hoàn thuế GTGT dự án quản lý và xử lý chất thải rắn Hải Phòng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 6 Mục I Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và Điểm 2.2.2 Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dấn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) quy định: “Chủ dự án ODA vay ưu đãi được ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ, hoặc chủ dự án ODA được ngân sách Nhà nước cấp phát một phần và một phần cho vay lại, được phê duyệt trước ngày 29/5/2001 (là ngày Nghị định 17/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT để thực hiện dự án ODA như hướng dẫn tại Điểm 3, Mục IV, Thông tư này.

Trường hợp chủ dự án ODA giao thầu cho các nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) thực hiện xây dựng, lắp đặt công trình, cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho dự án ODA theo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính không tính thuế đầu ra khi lập hóa đơn thanh toán với chủ dự án nhưng được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ mua vào dùng để xây dựng công trình hoặc sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, cung cấp theo hợp đồng ký với chủ dự án ODA như hướng dẫn tại Điểm 3, Mục IV, Thông tư này”.

Hồ sơ để được giải quyết hoàn thuế phải đáp ứng quy định tại Điểm 4 Mục II Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định trên, trường hợp dự án quản lý và xử lý chất thải rắn Hải Phòng sử dụng bằng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc theo cơ chế tài chính hướng dẫn tại công văn số 5764/VPCP ngày 17/10/2002 của Văn phòng Chính phủ bằng hình thức Ngân sách Nhà nước cấp phát 70% tổng giá trị dự án, còn lại 30% tổng giá trị dự án thực hiện theo cơ chế cho vay lại, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 696/TTg ngày 28/8/1997 (trước thời Điểm Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức có hiệu lực thi hành), nếu chủ dự án giao thầu lại cho nhà thầu chính thực hiện từng hạng Mục của dự án theo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính không tính thuế GTGT đầu ra khi lập hóa đơn thanh toán với chủ dự án và được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào để thực hiện từng hạng Mục công trình theo Hợp đồng đã ký với chủ dự án.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế thành phố Hải phòng được biết và hướng dẫn thực hiện theo quy định

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương