Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3095/TCT-CS
V/v: xử lý hàng hóa lưu thông không có chứng từ kèm theo

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2281/CT-TTr3 ngày 31/5/2007 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc xử lý hàng hóa lưu thông không có chứng từ kèm theo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Khoản 4, Điều 7 và Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế có quy định:

Hành vi trốn thuế là hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn hoặc được miễn, giảm.”

Hàng hóa nguyên, nhiên, vật liệu quy định tại Nghị định này là các loại hàng hóa, nguyên, nhiên, vật liệu không bị pháp luật cấm kinh doanh.

Hàng hóa lưu thông bao gồm: Hàng hóa, nguyên, nhiên, vật liệu đang vận chuyển trên đường, bầy bán tại địa Điểm bán hàng, ở trong kho hoặc ở nơi sản xuất, kinh doanh”.

Phạt tiền từ 1 lần đến 2 lần tính trên số thuế trốn đối với một trong những hành vi sau:

Lưu thông hàng hóa, nguyên, nhiên, liệu không có chứng từ kèm theo để chứng minh lô hàng đã nộp thuế hoặc đã được cơ quan thuế quản lý theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định này.”

- Tại Khoản 2.3, Mục III, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng có quy định:

Đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đầy đủ hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ, xác định được đúng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ nhưng không có đủ hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ thì GTGT được xác định bằng doanh thu nhân (x) với tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu.

Đối với cá nhân (hộ) kinh doanh chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ hóa đơn mua, bán hàng hóa, dịch vụ thì cơ quan thuế căn cứ vào tình hình kinh doanh của từng hộ ấn định mức doanh thu tính thuế; giá trị gia tăng được xác định bằng doanh thu ấn định nhân với tỷ lệ (%) giá trị gia tăng tính trên doanh thu”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp bà Nguyễn Thị Lài là hộ kinh doanh nhỏ lẻ các mặt hàng đồng hồ, kính mũ, đồ da sản xuất trong nước đã nộp thuế hàng tháng theo hình thức ấn định nên không bị coi là có hành vi trốn thuế. Vì vậy, Bà Lài không bị xử phạt một lần thuế (giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp) theo quy định tại tiết h, Khoản 1, Điều 11, Chương II, Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Khánh Hòa được biết để thực hiện theo hướng dẫn này. Công văn này thay thế nội dung công văn số 1967/TCT-PCCS ngày 23/5/2007 trả lời về việc xử lý phạt một lần thuế đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lài thuộc diện nộp thuế ấn định hàng tháng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PC, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 3095/TCT-CS về xử lý hàng hóa lưu thông không có chứng từ kèm theo do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 3095/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 06/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản