Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3094/TCT-CS
V/v: kê khai thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty Mitsui Engineering and Shipbuilding Co. Ltd

Trả lời công văn của Công ty Mitsui Engineering and Shipbuilding có trụ sở chính đặt tại 6-4 Tsukiji 5-chome, Chuo-ku, Tokyo, Nhật Bản về việc kê khai thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 3, Mục I, Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hướng dẫn: “Đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thực hiện được chế độ hóa đơn, chứng từ phản ánh trên sổ kế toán đầy đủ về doanh thu hàng hóa và dịch vụ bán ra; giá trị hàng hóa và dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ; thuế GTGT phải nộp thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như hướng dẫn tại Điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư này và nộp thuế TNDN như hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II Phần B Thông tư này. ”

- Điểm 2, Mục I, phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thuộc đối tượng nêu tại Điểm 3, Mục I, Phần B Thông tư này thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thực hiện, kê khai và nộp thuế TNDN theo phương pháp ấn định hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II phần C Thông tư này”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Mitsui Engineering and Shipbuilding là nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện dự án Xây dựng cầu Cần Thơ, có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thực hiện được chế độ hóa đơn, chứng từ phản ánh trên sổ kế toán đầy đủ về doanh thu hàng hóa và dịch vụ bán ra; giá trị hàng hóa và dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ; thuế GTGT phải nộp thì Công ty được thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và kê khai, nộp thuế TNDN theo phương pháp ấn định các hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Mitsui Engineering and Shipbuilding Co. Ltd biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương