Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3086/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty khu công nghiệp Thăng Long

Trả lời công văn số 162-07/CV-TLIP ngày 02/7/2007 của Công ty khu công nghiệp Thăng Long đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoạt động thuê nhà cho giám đốc là người nước ngoài của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp Công ty khu công nghiệp Thăng Long thuê nhà cho giám đốc của Công ty thì hoạt động thuê nhà này là phục vụ cho nhu cầu cá nhân, là người tiêu dùng cuối cùng phải chịu thuế GTGT. Công ty khu công nghiệp Thăng Long không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh từ hoạt động thuê nhà.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty khu công nghiệp Thăng Long được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương