Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3081/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Điện máy thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 75/CPĐM ngày 20/6/2007 của Công ty cổ phần điện máy thành phố Hồ Chí Minh về việc xin nộp thuế GTGT phát sinh trong kỳ bằng 10% giá trị lợi nhuận gộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.1, Mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì Công ty cổ phần Điện máy thành phố Hồ Chí Minh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; số thuế GTGT phải nộp của Công ty được xác định bằng (=) số thuế GTGT đầu ra trừ đi (-) số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Theo quy định tại điểm 1.3, Mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính (nêu trên) thì căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào; chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Như vậy đề nghị của Công ty là không phù hợp với quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định của Luật thuế GTGT.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương