Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3071/TCT-TTR

V/v: gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Bà Văn Kim Lan – Chủ DNTN Văn Kim Lan
Địa chỉ: A1/8 ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Thuế nhận được đơn của Bà đề ngày 11/7/2007 về việc xin gia hạn nộp thuế theo Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của Bộ Tài chính. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 49 Luật Quản lý thuế thì việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của Người nộp thuế trong một số trường hợp quy định cụ thể tại Điều 24 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế. Trường hợp cụ thể của Bà có hoàn cảnh khó khăn do doanh nghiệp đã giải thể, bản thân già yếu sức khỏe kém – có xác nhận của chính quyền địa phương nên có thể xem xét giải quyết thuộc đối tượng quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 24 nêu trên.

Về thẩm quyền gia hạn nộp thuế được quy định tại Điều 50 Luật Quản lý thuế: “Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp căn cứ hồ sơ gia hạn nộp thuế để quyết định số tiền thuế được gia hạn nộp và thời hạn gia hạn nộp thuế”.

Về hồ sơ gia hạn nộp thuế được quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Bà Văn Kim Lan – Chủ DNTN Văn Kim Lan biết và liên hệ trực tiếp với Cục thuế tỉnh Tây Ninh để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục thuế tỉnh Tây Ninh;

- Lưu VT, TTr (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương