Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3068/TCHQ-GSQL
V/v: trưng cầu giám định hàng hóa  

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai 

Trả lời công văn số 745/HQĐN-NV ngày 14/6/2006 của Cục Hải quan Đồng Nai về vướng mắc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về lĩnh vực quản lý hải quan: Khi có yêu cầu phân tích, giám định hàng hóa để xác định bản chất, thuộc tính của hàng hóa để xác định chính xác tên hàng, mã hàng thì trước hết phải trưng cầu phân tích tại Trung tâm PTPL hàng hóa (thuộc Tổng cục Hải quan), trường hợp người khai hải quan không nhất trí kết luận thì thực hiện theo Khoản 3.a Điều 11 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và 3.1 Điểm III Mục 1 phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

2. Về lĩnh vực quản lý chất lượng: toàn bộ hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm, hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, khi nhập khẩu đều phải yêu cầu đăng ký kiểm tra chất lượng tại các tổ chức kỹ thuật được chỉ định tại (cột 5) Danh Mục ban hành kèm theo Quyết định.

Đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận nếu được cơ quan có thẩm quyền tiếp tục chỉ định là tổ chức có chức năng kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì được tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra về chất lượng.

Văn bản chỉ định phải được ban hành sau thời Điểm Quyết định 50/2006/QĐ-TTg có hiệu lực, các văn bản ban hành trước thời Điểm này đều không còn hiệu lực.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 


 Đặng Thị Bình An