Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3066/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý hoàn thuế và
phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1023/HQTP-NV ngày 4/4/2006 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý phạt chậm nộp thuế và chứng từ thanh toán của Công ty Dược phẩm Đô Thành (có kèm theo công văn giải trình số 22/XNK-SP ngày 22/3/2006 của Công ty). Tiếp theo công văn số 464/TCHQ-KTTT ngày 8/12/2006. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý hoàn thuế:

Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ công văn số 8282 TC/TCT ngày 12/8/2003 của Bộ Tài chính về chứng từ thanh toán đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra toàn bộ hồ sơ các lô hàng Công ty dược phẩm Đô Thành đang xin hoàn thuế nhập khẩu, nếu thực tế sự việc đúng như giải trình tại công văn số 22/XNK-SP ngày 22/3/2006 của Công ty và có công văn cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với vấn đề trên thì xử lý hoàn thuế cho doanh nghiệp.

2. Về việc xử phạt chậm nộp:

Đồng ý miễn số tiền phạt chậm nộp của 05 lô hàng sữa do Công ty Dược phẩm Đô Thành nhập khẩu do thời gian Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét để cấn trừ thuế, đồng thời yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cần rút kinh nghiệm về vấn đề này để tránh xảy ra trường hợp tương tự (khi nhận được hồ sơ cần xử lý đúng thời hạn theo quy định, trường hợp có vướng mắc cần báo cáo Tổng cục Hải quan và thông báo cho đối tượng nộp thuế được biết để hạn chế hậu quả).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cty Dược Phẩm Đô Thành (để t/h)
- Lưu: VT (2), KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An