Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3062/TCHQ-KTTT
V/v: Ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Tổng công ty Thủy sản Hạ Long - chi nhánh Hà Nội
(557 Đường Minh Khai - Hà Nội)

Trả lời công văn 26 tháng 6 năm 2006 về việc ân hạn thuế của Tổng công ty Thủy sản Hạ Long - Chi nhánh Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 05/7/2006 tại Tổng cục Hải quan thì Tổng công ty Thủy sản Hạ Long - Chi nhánh Hà Nội (MST: 0200145588002) không thuộc diện đã từng nợ thuế quá 90 ngày của tờ khai 20919/NKD ngày 28/10/2005.

Tuy nhiên, Tổng công ty Thủy sản Hạ Long - Chi nhánh Hà Nội không được ân hạn thuế vì hiện nay công ty còn nợ thuế quá hạn của 03 tờ khai trên và đáp ứng đúng các quy định tại điểm 2 phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Thủy sản Hạ Long - Chi nhánh Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 
 
Đặng Thị Bình An