Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3060/TCHQ-KTTT
V/v: Ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ Fpt;
 (89 Láng hạ - Hà nội)
- Cục Hải quan Thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1301/FPT-XNK ngày 27 tháng 06 năm 2006 về vướng mắc ân hạn thuế của Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư và Công nghệ FPT, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên hệ thống quản lý rủi ro của Tổng cục Hải quan ngày 03/7/2006 thì công ty không được ân hạn thuế do đã từng nợ thuế quá hạn 90 ngày (trong thời gian 365 ngày kể từ ngày làm thủ tục Hải quan) và hiện đang nợ thuế quá hạn.

Theo trình bày của Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thì đối với những khoản nợ thuế đã từng quá hạn 90 ngày thì công ty đã nộp thuế đúng hạn nhưng do thời gian luân chuyển chứng từ nộp thuế từ Kho bạc tới Hải quan bị chậm hoặc là hàng nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng thuộc đối tượng xét miễn thuế…

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát lại số nợ thuế đã từng quá hạn 90 ngày của Công ty cổ phần phát triển Đầu tư Công nghệ FPT. Nếu đúng số nợ thuế này chưa quá hạn 90 ngày thì có văn bản xác nhận gửi tới Tổng cục Hải quan trước ngày 14/7/2006 theo hướng dẫn tại công văn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư và Công nghệ FPT, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
 Đặng Thị Bình An