Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3059/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:           

- Chi nhánh Công ty Intimex Hồ Chí Minh 
(61 Nguyễn Văn Giai - Q.1 - TP.HCM)
 - Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 491/INT-HCM-XNK ngày 24/6/2006 của Chi nhánh Công ty Intimex Hồ Chí Minh về một số vướng mắc về thuế khi Công ty được cổ phần hóa thành Công ty cổ phần XNK Intimex, về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Chi nhánh Công ty XNK Intimex được cổ phần hóa thành Công ty CP XNK Intimex theo quyết định của Bộ Thương Mại. Công ty CP XNK Intimex kế thừa quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh Công ty XNK Intimex tại TP. Hồ Chí Minh do vậy Công ty CP XNK Intimex vẫn được hưởng ân hạn thuế XNK như trước khi cổ phần hóa với điều kiện Công ty đáp ứng đầy đủ điều kiện để được ân hạn nộp thuế theo quy định tại điểm 2.2. mục III Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan kiểm tra, giám sát hải quan.

2) Đối với các khoản nợ thuế hàng XNK của Chi nhánh Công ty XNK Intimex được xử lý như sau:

Công ty CP XNK Intimex có văn bản nhận nợ thuế của Chi nhánh Công ty XNK Intimex gửi cho cơ quan Hải quan (nơi Chi nhánh Công ty XNK Intimex đang nợ thuế) để cơ quan Hải quan làm thủ tục chuyển nợ thuế sang Công ty CP XNK Intimex. Sau khi nhận được văn bản thông báo nhận nợ của Công ty CP XNK Intimex các đơn vị Hải quan phải có văn bản hướng dẫn cụ thể đơn vị nộp thuế theo đúng quy định về chương, loại, khoản, mục…

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
 Đặng Thị Bình An