Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3058/TCHQ-KTTT
V/v: Áp dụng thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: - Công ty Cổ phần dệt Mùa Đông
             (47 Nguyễn Tuân - Hà Nội)
                 - Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 30/MĐ ngày 22/6/2006 của Công ty CP Dệt Mùa Đông về đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 3/3/2006 Tổng cục Hải quan có công văn số 847 TCHQ/KTTT hướng dẫn tính lại thời hạn nộp thuế từ 30 ngày lên thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty CP Dệt Mùa Đông, do vậy đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra nếu trong thời hạn 365 ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu sản xuất nhập khẩu để SXXK có vướng mằc về chứng từ thanh toán nên chưa thanh khoản được, bị áp dụng thời hạn nộp thuế 30 ngày nhưng các lô hàng này Công ty đã đựa vào sản xuất và đã thực xuất khẩu trong thời hạn 275 ngày, Công ty đã thanh khoản xong với cơ quan hải quan và nộp đủ thuế cho số nguyên liệu thừa thì không coi số nợ thuế quá hạn của các tờ khai này là nợ quán hạn 90 ngày, cho áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu tiếp theo với điều kiện trừ số nợ thuế quá hạn trên Công ty không còn khoản nợ thuế và nợ phạt quá hạn khác, và đáp ứng đầy đủ các điều kiện của đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế quy định tại điểm 2.2, mục III Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Dệt Mùa Đông, Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 
 
 Đặng Thị Bình An