Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3049/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan đối với hàng hoá NK phục vụ thăm dò dầu khí

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: 

Công ty Đầu tư và Phát triển dầu khí
(133, Thái Trịnh - Quận Đống Đa – TP Hà Nội) 

Trả lời công văn số 1208/ĐTPT-TMHC ngày 14/6/2006 của Công ty Đầu tư và Phát triển dầu khí về thủ tục hải quan đối với  nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất thiết bị, vật tư phục vụ việc thăm dò dầu khí, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 18, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; 

Căn cứ quy định tại điểm XIV, mục 2, phần B, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Do đặc thù của việc nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất thiết bị, vật tư để phục vụ việc khoan thăm dò, tìm kiếm dầu khí ở ngoài khơi và đất liên trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố; để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc nhập khẩu thiết bị, vật tư từ nhiều cửa khẩu khác nhau, Tổng cục Hải quan chấp thuận để Công ty Đầu tư và Phát triển dầu khí được áp dụng quy định tại khoản 3a, Điều 18, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, theo đó, thiết bị, vật tư nhập khẩu của Công ty được đưa về địa điểm kiểm tra hàng hóa là chân công trình hoặc kho của công trình.

Tuy nhiên, để được đưa hàng hoá là thiết bị, vật tư về kiểm tra tại chân công trình hoặc kho của công trình phải được Cục trưởng Cục Hải quan trên địa bàn có nơi tập kết thiết bị, vật tư ra quyết định thành lập địa điểm kiểm tra tại chân công trình theo quy định tại điểm II.2.3, mục 4, phần B, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan trả lời để quý Công ty được biết và liên hệ trực tiếp với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi dự kiến nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất thiết bị, vật tư để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Đặng Thị Bình An