Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3042/TCT-CS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 785/CT-QLKK&KTT ngày 14/6/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Phước về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau

-Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ quy định doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa được hưởng các ưu đãi sau: “Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

-Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định: “Bãi bỏ quy định ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Các công ty cổ phần được thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP cho thời gian còn lại”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú thành lập do cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 28/12/2006 trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, do đó, Công ty được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở mới thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP nêu trên cho thời gian còn lại nếu đáp ứng các điều kiện được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Phước được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Cao su Đồng Phú;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, Ban HT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương