Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3039/TCHQ-KTTT
V/v: Ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH ASAMA YUH JIUN INT’L Việt Nam  
  (Số 19, Lô N, đường DT743, Dĩ An, Bình Dương)
- Cục Hải quan Bình Dương                                  

Trả lời công văn số 174-06/XNK-ASM ngày 21/6/2006 của Công ty TNHH ASAMA YUH JIUN INT’L Việt Nam về đề nghị được kéo dài thời gian ân hạn thuế đối với các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty TNHH ASAMA YUH JIUN INT’L Việt Nam tại công văn số 174-06/XNK-ASM ngày 21/6/2006 thì hiện nay Công ty đang nợ thuế quá hạn chưa thanh khoản 29 tỷ đồng do đã nộp hồ sơ thanh khoản nguyên phụ liệu tái xuất là 6 tỷ; đã thanh khoản chờ ra quyết định không thu nợ thuế quá hạn là 12 tỷ; đã nộp hồ sơ chua7 được giải quyết cho nguyên phụ liệu xuất trùng nhập là 1 tỷ và nợ thuế nguyên phụ liệu chưa xuất mới phát sinh là 10 tỷ.

Để tạo thuận lợi cho Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, trong điều kiện Công ty đã tích cực xử lý thuế nợ đọng nguyên liệu nhập khẩu để SXXK, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày cho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đến ngày 31/12/2006 với điều kiện ngoài các khoản nợ thuế nguyên liệu nhập khẩu để SXXK Công ty không còn khoản nợ thuế, nợ phạt nào khác, đồng thời trong khoảng thời gian từ nay đến 31/12/2006 Công ty phải giải quyết dứt điểm các khoản nợ thuế tồn đọng trên với cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty ASAMA YUH JIUN INT’L Việt Nam, Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


Đặng Thị Bình An