Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3036/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế hàng
nhập khẩu không có hợp đồng

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2006 

Kính gửi: - Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính đã có công văn số: 4028/BTC-TCHQ ngày 28/3/2006 hướng dẫn xử lý vướng mắc trong việc thực hiện Luật thuế XNK, tại điểm 4 về xác định giá tính thuế đã nêu: “Đối với hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hàng hóa, nếu là hàng đơn lẻ, thì trị giá tính thuế là trị giá khai báo”.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu không có hợp đồng (như hàng hóa là quà biếu, quà tặng…) ở các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thống nhất: có nơi thực hiện xác định giá theo mức giá trong hệ thống dữ liệu có sẵn tại thời điểm nhập khẩu, có nơi xác định giá theo khai báo.

Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm về xác định giá tính thuế đối với xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu không có hợp đồng mua bán là hàng đơn lẻ như sau:

Đối với hàng hóa là xe ôtô, xe gắn máy được phép nhập khẩu không có hợp đồng (hàng hóa của hành khách xuất nhập cảnh gửi cùng chuyến; hàng hóa là biếu, tặng…), thì trị giá tính thuế do cơ quan Hải quan ấn định trên cơ sở dữ liệu giá, thông tin có sẵn. Trường hợp lựa chọn được từ hai trị giá để làm trị giá tính thuế trở lên, thì trị giá tính thuế là trị giá thấp nhất.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo cho các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ CS Thuế (để b/c);
- LĐ Tổng cục (để b/c);
- Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ (để t/hiện)
- Lưu: VT (2), KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An