Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3020/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Bultel Internation Việt Nam;
(Tân Định - Bến Cát - Bình Dương)
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 070606-1/Buevie-Admin ngày 7/6/2006 của Công ty TNHH Bultel Internation Việt Nam về thời gian ân hạn nộp thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Bultel Internation Việt Nam hiện có nợ thuế của các tờ khai nhập sản xuất hàng xuất khẩu năm 1994 (số tiền 5, 8 tỷ đồng) tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh do vướng mắc nên chưa thanh khoản được. Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có vông văn số 1324/TCHQ-KTTT ngày 31/3/2006 yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra và giải quyết việc thanh khoản cho công ty.

Trong thời gian chờ giải quyết, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan căn cứ điều 63 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, để giải tỏa cưỡng chế cho Công ty đến hết ngày 30/10/2006 với điều kiện:

- Phải có cam kết thực hiện quyết định cuối cùng của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đối với số nợ của tờ khai nêu trên;

- Các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu;

- Các lô hàng nhập khẩu là hàng nguyên phụ liệu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế; đối với các lô hàng khác phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh khẩn trương giải quyết triệt để, tránh để khiếu nại kéo dài đối với tờ khai nêu trên, trường hợp có vướng mắc báo cáo về Tổng cục theo đúng tinh thần chỉ đạo tại công văn 1324/TCHQ-KTTT nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VTKTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 

Đặng Thị Bình An