Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2977/LĐTBXH-TL
V/v Chế độ đối với cán bộ công đoàn chuyên trách

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam

 

Trả lời công văn số 1493/TCTHK ngày 30/12/2003 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Khoản d, Điểm 2, Mục B, Phần III quy định tại Thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp xây dựng và đăng ký định mức lao động đối với doanh nghiệp nhà nước và Thông tư số 05/2001/TT-LĐTBXH ngày 29/01/2001 về hướng dẫn phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước thì việc xác định định mức lao động để xây dựng đơn giá tiền lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách được hưởng lương do quỹ công đoàn đài thọ như sau:

- Trường hợp đã tính trong lao động định biên của Tổng công ty thì khi xây dựng đơn giá tiền lương phải loại trừ phần tiền lương do quỹ công đoàn đài thọ; chỉ được tính phần tiền lương tăng thêm để đưa vào quỹ lương kế hoạch tính đơn giá tiền lương.

- Trường hợp chưa tính trong lao động định biên của Tổng công ty thì trong quỹ lương của viên chức quản lý doanh nghiệp chỉ tính phần tiền lương tăng thêm sau khi đã trừ phần tiền lương do quỹ công đoàn đài thọ để đưa vào quỹ lương kế hoạch tính đơn giá tiền lương.

2/ Việc phân phối tiền lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách theo quy chế phân phối của Tổng công ty.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để Tổng công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân