Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2968/VPCP-KTTH
V/v quản lý nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1461/BKH-ĐTNN ngày 09 tháng 3 năm 2009; ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 2072/NHNN-QLNH ngày 26 tháng 3 năm 2009 và Bộ Tài chính tại công văn số 6239/BTC-UBCK ngày 29 tháng 4 năm 2009 về việc quản lý nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ giao:

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp thông tin, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp thu hút và quản lý nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng;
Các Vụ: TH, TKBT, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 2968/VPCP-KTTH về việc quản lý nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 2968/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 11/05/2009
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Phạm Văn Phượng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/05/2009
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản