Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2961/LĐTBXH-TL

V/v quyết toán tiền lương công ty TNHH Xổ số kiến thiết

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 10056/BTC-TCNH ngày 30/7/2007 của Bộ Tài chính về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/CP ngày 28/03/1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước. Chính phủ cho phép các doanh nghiệp nhà nước  khi quyết toán quỹ tiền lương thực hiện, nếu bảo đảm đầy đủ các nguyên tắc do Nhà nước quy định (về năng suất lao động, lợi nhuận) mà lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận được giao thì doanh nghiệp được trích một phần lợi nhuận tăng thêm để bổ sung vào quỹ tiền lương để phân phối cho người lao động.

2/ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, căn cứ vào Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2002/TT- BLĐTBXH ngày 11/6/2002 hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trong đó hướng dẫn công ty trích bổ sung vào quỹ tiền lương từ phần lợi nhuận tăng thêm do lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch được giao như nguyên tắc Chính phủ đã quy định áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước tại Nghị định số 03/2001/NĐ-CP nêu trên (vì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vẫn là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước), nhằm khuyến khích công ty nâng cao hiệu quả  sản xuất kinh doanh (lợi nhuận), tăng thu nhập cho người lao động. Từ năm 2007, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện chế độ tiền lương theo quy định tại Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ.

3/ Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trước năm 2007 thực hiện theo Thông tư số 09/2002/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2002 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Bộ Tài chính biết và làm việc với Kiểm toán Nhà nước để giải quyết vướng mắc đối với các Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân