Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2934/TM-XNK
V/v danh sách các nước áp dụng CVA

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện nguyên tắc tại công văn số 1644/TM-XNK ngày 6 tháng 4 năm 2004 của Bộ Thương mại:

Tiếp theo các công văn số 2281/TM-XNK ngày 6 tháng 5 năm 2004 và 2621/TM-XNK ngày 19 tháng 5 năm 2004, Bộ Thương mại xin thông báo Băng La Đét và Pê Ru đã áp dụng CVA đối với hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam. Đề nghị Bộ Tài chính công bố mở rộng phạm vi áp dụng Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ cho  quốc gia này.

Trân Trọng.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu