Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 291/BXD-TĐKT
V/v công tác TĐKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi : Các đơn vị trong Ngành

Bộ đã có công văn gửi các đơn vị ngày 27/09/2007 về công tác TĐ-KT. Để hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (29/04/1958 - 29/04/2008) và tổng kết công tác năm 2007. Bộ yêu cầu các đơn vị trong Ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác Thi đua, Khen thưởng với nội dung sau:

1. Công tác Thi đua:

Các đơn vị tiếp  tục tổ chức, phát động, duy trì và tập trung chỉ đạo phong trào thi đua, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực công tác, nhằm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch của đơn vị đã đề ra trong năm, phát huy nội lực để phát triển,  nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường hội nhập. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nghiêm túc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách hành chính; tổ chức tốt Điều kiện sống, làm việc cho công nhân viên chức - lao động trong đơn vị.

2. Công tác khen thưởng:

Bình xét khen thưởng phải dựa trên các tiêu chuẩn quy định trong Luật thi đua - Khen thưởng, Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005, Thông tư  số 01/2007/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện Nghị định  121/2005 NĐ-CP và  Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Ngành.

Khi bình xét đề nghị khen thưởng, cần lưu ý:

2.1. Nguyên tắc bình xét :

Có đăng ký thi đua mới được xét khen thưởng; việc bình xét phải chặt chẽ,  dân chủ, công khai, minh bạch., đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn; số lượng tập thể, cá nhân được bình xét và trình khen phải tương xứng với thành tích của đơn vị, nhằm động viên kịp thời tập thể, cá nhân người lao động. Chú trọng khen các đơn vị có các công trình trọng Điểm, có phát động thi đua và có phong trào thi đua thường xuyên, liên tục. Đặc biệt quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ và những người lao động trực tiếp. Đối với  lãnh đạo  ở đơn vị, chú ý bình xét tỷ lệ sao cho phù hợp, tránh khen tất cả trong cùng một thời Điểm.

2.2. Các hình thức đề nghị  khen thưởng:

a. Khen danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với cá nhân:

Danh hiệu thi đua:

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: Do cơ sở xét công nhận mỗi năm một lần vào thời Điểm kết thúc năm cho các cá nhân đạt tiêu chuẩn theo Luật định.

- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: Chỉ xét chọn từ những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao trong số những cá nhân đã 03 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và thành tích, sáng kiến của cá nhân đó có ảnh hưởng đối với Bộ, Ngành, Địa phương.

- Chiến sĩ thi đua Toàn quốc: Được lựa chọn phong tặng cho những cá nhân tiêu biểu có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc có giải pháp công tác mang lại hiệu quả cao, trong số những cá nhân 02 lần liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Ngành, Tỉnh, thành phố và thành tích, sáng kiến của cá nhân đó có ảnh hưởng trong phạm vi toàn quốc.

Ví dụ: Năm 2002, 2003, 2004 được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở thì kết thúc năm 2004 đủ Điều kiện xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Ngành.

Năm 2004 được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Ngành lần thứ nhất, tiếp theo các năm 2005, 2006, 2007 phải tiếp tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở thì kết thức  năm 2007 mới đủ Điều kiện để được xét chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Ngành lần thứ hai và trên cơ sở đó, năm 2008 mới đủ Điều kiện để được xét phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Hình thức khen thưởng:

- Bằng khen cấp Bộ, Ngành: Tặng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt 02 lần liên tục danh hiệu Chiến sĩ đua cơ sở hoặc những cá nhân lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề.

- Bằng khen  Chính phủ: Đã được tặng Bằng khen cấp Bộ, Ngành, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục từ  5 năm trở lên.

- Huân chương các loại: Nghiên cứu  Luật và Nghị định.

b. Khen danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đồi với tập thể:

Danh hiệu thi đua:

- Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến: Đạt tiêu chuẩn theo quy định của Luật. Do đơn vị trực tiếp quản lý xem xét, quyết định, mỗi năm một lần vào thời Điểm kết thúc năm.

- Tập thể Lao động xuất sắc: Đơn vị trình khen cho tập thể đạt tiêu chuẩn theo quy định của Luật.

Hình thức khen thưởng:

- Bằng khen cấp Bộ: Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt 02 lần liên tục danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", hoặc những tập thể lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề hàng năm do Bộ, Ngành, Địa phương phát động.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Tập thể đạt danh hiệu "tập thể lao động xuất sắc" liên tục từ  03 năm trở lên hoặc lập được thành tích đột xuất.

- Cờ Thi đua cấp Bộ và Cờ thi đua của Chính phủ: Thực hiện theo Điều 25,  Điều 26 Luật Thi đua, Khen thưởng và kết hợp theo các tiêu chí của biểu chấm Điểm xét cờ thi đua hàng năm  trong Quy chế thi đua, khen thưởng của Ngành

Những Điều cần chú ý:

1.  Trong năm, mỗi cá nhân chỉ được xét tặng một mức khen thưởng: Bằng khen Bộ hoặc Bằng khen Chính phủ hoặc Huân chương các loại.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ, trình Cờ thi đua của Chính phủ phải có xác nhận thuế năm 2007 và hiệp y của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, thành phố, nơi đơn vị đặt trụ sở.

3. Đối với các đơn vị khối sở, Địa phương trình Cờ thi đua của Bộ phải có hiệp y của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, thành phố nơi đơn vị đặt trụ sở.

4. Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trình khen phải có báo cáo thành tích theo đúng từng loại. Mẫu báo cáo thành tích thực hiện theo quy định mới của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương (công văn số 1668/BTĐKT-VP về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo thành tích, giấy chứng nhận ngày 28/8/2007).

5. Thời gian gửi hồ sơ: Thực hiện đúng như thời gian đã quy định, để kịp xét tặng vào dịp kỷ niệm truyền thống Ngành riêng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc trình khen cùng với thời gian trình Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ (chậm nhất là ngày 20/11).

Bộ yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện  nội dung nêu trên và theo đúng tài liệu hướng dẫn gửi kèm. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị thông tin kịp thời về Bộ để được giải đáp (số điện thoại liên hệ 04.9740477; 04.9746524).

 Tài liệu gửi kèm bao gồm:

- Thông tư  số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/07/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP

- Công văn số 1668/BTĐKT-VP ngày 28/08/2007 hướng dẫn thực hiện báo cáo thành tích, giấy chứng nhận.

 

 

Nơi nhận
- Như trên
- Thứ trưởng Liên để b/c
 - Lưu VP + TĐKT

TM. THƯỜNG TRỰC HĐTĐKT BỘ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Minh