Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2892/BNV-CCVC
V/v: bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo DNNN khi thực hiện CPH không được cử làm đại diện Phần vốn Nhà nước ở Công ty CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: 

- Các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính Phủ
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
- Các tổng công ty, công ty Nhà nước

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 04/2005/TTg ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh vững chắc cổ phần hóa công ty nhà nước, vừa qua một số Bộ, ngành, doanh nghiệp còn lúng túng trong việc bố trí, sử dụng cán bộ doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa không được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước ở công ty cổ phần. Về vấn đề này, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty, Công ty nhà nước bố trí cán bộ là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, không được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước ở công ty cổ phần theo hướng sau:

1. Chỉ đạo và định hướng để Ban cổ phần hóa (Tổ cổ phần hóa) bố trí việc làm tại công ty cổ phần phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ.

2. Điều động, bố trí việc làm mới tại các doanh nghiệp khác hoặc được Điều động đến các cơ quan hành chính, sự nghiệp nếu các cơ quan đó có nhu cầu hoặc theo nguyện vọng cá nhân tự liên hệ chuyển công tác.

3. Cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí, sử dụng theo quy hoạch cán bộ. Kinh phí đào tạo do cơ quan cử đi học chịu trách nhiệm chi trả theo quy định của Nhà nước.

4. Thực hiện chính sách thôi việc, nghỉ hưu theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCVC.

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Quang Trung