Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2891/LĐTBXH-LĐVL

V/v Hợp đồng cung ứng dịch vụ lao động

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2007 

 

 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Shell Việt Nam
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành, Đồng Nai

Trả lời thư đề ngày 01/8/2007 của quý Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002 và năm 2006, hợp đồng lao động phải được giao kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vì vậy trong trường hợp quý Công ty nêu, việc giao kết hợp đồng lao động thông qua trung gian (công ty cung ứng) là không đúng với quy định của pháp luật lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đề nghị quý Công ty nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hòa (để b/c);
- Lưu VT, LĐVL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng