Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 289/CV-BĐH112
V/v: vận hành các hệ thống thông tin điện tử để thực hiện Chỉ thị 10/TTg về giảm văn bản giấy tờ hành chính.

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006

 

Kính gửi: UBND các tỉnh và Thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 27/4/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/2006/CT- TTG yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW (sau đây gọi tắt là Bộ, tỉnh) thực hiện giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị nói trên của Thủ tướng Chính phủ đến nay nhiều Bộ, tỉnh đã tổ chức triển khai nhiệm vụ, trong đó đã thực hiện truyền nhận số liệu qua mạng thông tin điện tử Chính phủ, từng bước bỏ sao lưu giấy tờ để chuyển sang sử dụng dạng văn bản điện tử thông qua các hệ thống tin điện tử được thiết lập theo Đề án 112 vừa qua.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau một thời gian cài đặt, chạy thử nghiệm, kiểm tra đánh giá các phần mền dùng chung thuộc Đề án 112, ngày 20/702006, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị số 25/CT-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị 10/TTG tiến hành giảm thiểu văn bản, giấy tờ hành chính, chính thức quy định sử dụng thống nhất phần mền quản lý văn bản và hồ sơ công việc do Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ chuyển giao; giao trách nhiệm cho giám đốc các sở-ngành, Chủ tịch ubnd quận huyện trong việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UB của Chủ tịch ubnd Thành phố.

Đề nghị UBND các tỉnh khẩn trương chỉ đạo việc vận hành các hệ thống thông tin điện tử do Ban Điều hành Đề án 112 bàn giao cho tỉnh, nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 10/2006/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Thủ tướng Chính phủ
- Các phó Thủ tướng
- BTCN, các Phó CN VPCP
- Các Bộ, Cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP(để phối hợp)
- TB Vũ Đình Thuần;
- Thành viên Ban 112 CP, Tổ thư ký;
- Ban ĐH 112(2), VT;

TRƯỞNG BAN
Vũ Đình Thuần