Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2804 TM-XNK
V/v nhập khẩu pháo sáng cứu hộ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

DNTN Thiết bị Phòng cháy Chữa cháy Phượng Hoàng
(395/3 phố Bình Gia, Vũng Tầu)

Trả lời công văn số 040520/PH ngày 20/05/2004 của DNTN Thiết bị Phòng cháy Chữa cháy Phượng Hoàng về vấn đề nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất lượng xuất, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005,

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Việc nhập khẩu các vật tư, trang thiết bị phục vụ an toàn hàng hải được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1383/CP-KTTH ngày 23/11/1998. Theo đó Bộ Thương mại chỉ giải quyết việc nhập khẩu cho doanh nghiệp trên cơ sở Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về nhu cầu vật tư, trang thiết bị an toàn hàng hải hàng năm cần nhập khẩu. Vì vậy, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Bộ Giao thông vận tải để được xác nhận về nhu cầu nhập khẩu.

Bộ Thương mại thông báo để Doanh nghiệp được biết và thực hiện.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trương Đức Quang