Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2802/TCHQ-KTTT
V/v: Giãn thời hạn nộp thuế 

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tp Hải Phòng
- Nhà máy đóng tàu Sông Cấm
(47 Chi Lăng, Hồng Bàng, Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 138/CV ngày 22.6.2006 của Nhà máy đóng tàu Sông Cấm về việc gia hạn tiếp các tờ khai được giãn thời hạn nộp thuế đến 31/8/2006 đối với lô hàng nhập khẩu vật tư thiết bị để đóng tàu xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo giải trình của doanh nghiệp, do Nhà máy chưa thanh khoản xong Hợp đồng gia công số ASD 2810/511521-511522 ngày 20.11.2004 đóng mới tàu ASD 2810 và Hợp đồng gia công số YN512203 – 04 ngày 5.4.2005 đóng mới tàu ASD 2411. Nguyên nhân do phía DAMEN khó khăn trong việc thuê tàu mẹ chuyên chở tàu Yn512207 đi nên Nhà máy phải lùi thời gian xuất tàu ra khỏi Việt Nam; Mặt khác, sau khi tàu Yn512207 và tàu Yn512208 được xuất đi, trong vòng từ 20 đến 30 ngày phía DAMEN mới tiến hành thanh toán số tiền còn lại theo Hợp đồng cho Nhà máy. Do vậy, việc lập hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công của Nhà máy bị kéo dài. Xét lý do xin gia hạn là hợp lý, Tổng cục Hải quan đồng ý giãn thời hạn nộp thuế nhập khẩu của các tờ khai đã được gia hạn tại công văn số 1339/TCHQ-KTTT ngày 31/3/2006, cụ thể như sau:

STT

Số Tờ khai

Số thuế nhập khẩu

Thời gian gia hạn tại CV số 1339/TCHQ-KTTT

Thời gian gia hạn tiếp

1

334/NK/SXXK/18.2.2005

22.132.270

Hết ngày 30/6/2006

Hết ngày 31/8/2006

2

890/NK/SXXK/08.4.2005

23.564.537

Hết ngày 30/6/2006

Hết ngày 31/8/2006

3

2010/NK/SXXK/7.6.2005

4.325.173

Hết ngày 30/6/2006

Hết ngày 31/8/2006

4

3322/NK/SXXK/6.9.2005

45.158.400

Hết ngày 30/6/2006

Hết ngày 31/8/2006

5

148/NK/SXXK/19.1.2005

75.347.448

Hết ngày 30/9/2006

Hết ngày 30/9/2006

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng, Nhà máy đóng tàu Sông Cấm được biết và phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An