Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
 MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2788/BTNMT-KHCN
V/v: Triển khai “Chiến lược
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020”

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 137/QĐ - TTg ngày 14 tháng 6 năm 2006 phê duyệt “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020”, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Đơn vị triển khai một số nhiệm vụ sau đây:

1. Nghiên cứu kỹ nội dung của “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020” đã được phê duyệt, đặc biệt lưu ý các vấn đề về mục tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện;

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu và điều kiện của Đơn vị để xây dựng, đề xuất “Kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vũ trụ” của đơn vị mình theo các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của ngành có liên quan đến việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ;

- Xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về phát triển, ứng dụng công nghệ vũ trụ phù hợp với các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được phân công trong Chiến lược;

- Xây dựng các dự án tăng cường năng lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng được các nhiệm vụ phát triển nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vũ trụ của Đơn vị;

- Đề xuất các vấn đề Đơn vị có thể phối hợp với các Bộ, ngành khác trong việc triển khai thực hiện Chiến lược.

Yêu cầu Đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung nêu trên và gửi bản “Kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vũ trụ” của Đơn vị về Vụ Khoa học-Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường 83, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội trước ngày 31 tháng 7 năm 2006 để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ./. 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNGVỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Đinh Văn Thành