Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2722 TM/XNK
V/v chuyển khẩu ô tô đã qua sử dụng loại từ 4 - 7 chỗ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển Kinh tế Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam

Trả lời công văn số 149 CV/DEVYT ngày 24/05/2004 của Công ty cổ phần Phát triển Kinh tế Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam về vấn đề nêu trên;

Căn cứ “Quy chế về kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất” ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty cổ phần Phát triển Kinh tế Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam được kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu mặc hàng ô tô đã q   ua sử dụng loại từ 4 - 7 chỗ (mua của khách hàng Hồng Kông bán cho khách hàng Philippines) theo các quy định sau:

1- Tên hàng: ô tô đã qua sử dụng loại từ 4 - 7 chỗ.

2- Số lượng: 300 chiếc.

3- Trị giá: 7.060.000 USD (bảy triệu không trăm sáu mươi ngàn đô la Mỹ).

4- Ô tô được vận chuyển từ cảng xếp hàng do người bán chỉ định về cảng Hải Phòng theo đường biển, không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, sau đó được chuyển ra khỏi Việt Nam theo đường biển, không làm thủ tục hải quan xuất khẩu.

5- Hàng hoá chuyển đến phải được chuyển đi nhanh gọn, dứt điểm theo từng chuyến.

6- Công ty phải yêu cầu người bán chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về nhãn mác hàng hoá và quyền sở hữu công nghiệp hàng hoá theo Luật pháp Quốc tế và Luật pháp Việt Nam...

7- Yêu cầu Công ty thực hiện đúng các quy định trên đây, không cho phép  hàng hoá nói trên thẩm lậu vào thị trường nội địa. Vào ngày 25 hàng tháng, Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thương mại.

Các quy định khác thực hiện theo Quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Văn bản này có giá trị thực hiện đến 31/12/2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu