Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2721 TM/XNK
V/v tạm nhập tái xuất nhựa phế liệu

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển Kinh tế Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam

Trả lời công văn số 49 CV/DEVYT ngày 24/03/2004 của Công ty cổ phần Phát triển Kinh tế Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam về vấn đề nêu trên;
Căn cứ công văn số 313/BVMT ngày 28/04/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ “Quy chế về kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất” ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại;
Bộ Thương mại đồng ý Công ty cổ phần Phát triển Kinh tế Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam được kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất (mua của khách hàng Hồng Kông bán cho khách hàng Trung Quốc) theo các quy định sau:

1- Tên hàng: Nhựa phế liệu không chứa các tạp chất nguy hại và không chứa nhựa có nguyên tử halogien (ví dụ PVC).

2- Số lượng: 1000 tấn.

3- Trị giá: 30.000 USD (ba mươi ngàn đô la Mỹ).

4- Cửa khẩu nhập hàng: Hải Phòng.

5- Cửa khẩu xuất hàng: Hải Phòng, Hòn Gai, Vạn Gia và Móng Cái.

Công ty phải thực hiện đúng các quy định tại “Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất” ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Công ty phải yêu cầu người bán và người mua chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về mặt hàng theo Luật pháp quốc tế, Luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế đối với mặt hàng này.

Công ty tuyệt đối không được lợi dụng việc tạm nhập tái xuất theo công văn này để thẩm lậu hàng hoá vào trong nước dưới bất kỳ hình thức nào.

Vào ngày 25 hàng tháng, Công ty cổ phần Phát triển Kinh tế Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thương mại.

Văn bản này có giá trị đến 31/12/2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu