Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2719/TM-XNK
V/v nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 0401 và 0402

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty Côn Sơn (Cosimex)
(130/93 Phạm Văn Hai, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM)

Trả lời đề nghị của Công ty Côn Sơn tại văn bản số 042/CV ngày 10 tháng 05 năm 2004 và số 044/CV ngày 21 tháng 05 năm 2004 về việc đăng ký hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng sữa (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu: 0401 và 0402), Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 09/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty Côn Sơn được nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng sữa (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu và 0401 và 0402) với số lượng: 1.000 tấn (viết bằng chữ: một ngàn tấn).

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2003/TT-BTM dẫn trên của Bộ Thương mại và các quy định hiện hành về quản lý nhập khẩu.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu