Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2706/LĐTBXH-LĐVL
V/v Giải quyết chế độ cho người lao động tại công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Trả lời Công văn số 1213/LĐTBXH-LĐTC ngày 17/7/2007 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tiết b, điểm 2.1, khoản 2 mục III Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định: “Trong vòng 12 tháng kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu do nhu cầu tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, thay đổi công nghệ dẫn đến người lao động từ doanh nghiệp nhà nước chuyển sang bị mất việc làm hoặc thôi việc, kể cả người lao động tự nguyện thôi việc, thì người lao động được giải quyết trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật Lao động; hoặc trợ cấp thôi việc theo khoản 1 Điều 42 của Bộ luật Lao động.

Nguồn chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc được hỗ trợ từ tiền thu của Nhà nước do cổ phần hóa doanh nghiệp, hoặc quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp quy định tại Điều 35 của Nghị định số 187/2004/NĐ-CPMục VI (quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa) của Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP .”

Như vậy, nếu Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Ninh Bình thực hiện cơ cấu lại trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà người lao động bị mất việc làm hoặc thôi việc sẽ được hưởng chính sách theo quy định tại tiết b, điểm 2.1, khoản 2, mục III Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Lưu VP, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng