Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2701/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 151/CT-THDT ngày 19/6/2006 của Cục thuế thành phố Cần Thơ về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 107 Mục 1 Chương IV Luật Đất đai năm 2003 của Quốc hội quy định nghĩa vụ chung của người sử dụng đất: "Đăng ký quyền sử dụng đất, làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất".

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Ông Nguyễn Tuấn Kiệt đã thế chấp quyền sử dụng đất vào ngân hàng từ ngày 2/8/2005 đến ngày 19/1/2009 thì trong Khoảng thời gian này, ngân hàng mà Ông Kiệt thế chấp sẽ giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính). Ông Kiệt chỉ nhận lại quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. Do đó, trong thời gian Ông Kiệt thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng thì không được quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương