Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2697/TCT-TTR
V/v: Sử dụng chữ ký khắc

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công an quận Hoàng Mai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 134/CAHM ngày 19/6/2006 của Công an quận Hoàng Mai về việc sử dụng chữ ký khắc trên chứng từ, tài liệu kế toán. Về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 20 Luật kế toán (số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003) quy định: “Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất”.

 Như vậy hóa đơn GTGT là chứng từ kế toán nên sử dụng chữ ký khắc không được coi là có giá trị pháp lý. Các văn bản khác như: giấy giới thiệu, báo cáo kê khai hóa đơn mua vào bán ra hàng tháng của Công ty không phải chứng từ kế toán nhưng để đảm bảo tính trung thực và có thể xác định, chứng thực quyền hạn, trách nhiệm trong việc ký các giấy tờ trên thì chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh (hoặc người được ủy quyền) phải là chữ ký trực tiếp. Việc đánh giá tính trung thực của các tài liệu trên để xác định trách nhiệm của Đỗ Thị Liễu và các cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công an quận Hoàng Mai biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TTr.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương