Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2694/TCT-DNNN
V/v: Thuế doanh thu 

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu
- Tổng Công ty lắp máy Việt Nam

 

Trả lời công văn số 4659/CT-QLDN1 ngày 29/12/2005 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xử lý nợ thuế doanh thu của Tổng công ty lắp máy Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế thì: Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) ký hợp đồng xây lắp trọn gói Nhà máy nhiệt điện BOT Warrtsila 120 MW với Công ty TNHH Điện Vũng Tàu (VTEC) thi công với khối lượng công trình là 3.756.220 USD. LILAMA đã xuất hóa đơn và kê khai thuế với số tiền 3.756.220 USD, nhưng chỉ mới được thanh toán 2.528.856 USD tương ứng với tiền thuế doanh thu là 101.154,24 USD và LILAMA đã nộp đủ số tiền thuế này. Doanh thu còn lại 1.227.364 USD tương ứng thuế doanh thu còn nợ theo kê khai là 736.746.123 đồng. Chủ đầu tư (VTEC) chưa thanh toán cho LILAMA do VTEC chưa phát lệnh thi công (theo Biên bản làm việc ngày 23/3/2001 giữa VTEC, LILAMA và Cục thuế).

Theo công văn số 863/TCT-TCKT ngày 22/4/2005 của LILAMA đề nghị được chậm nộp phần thuế doanh thu còn lại của dự án nêu trên. Tuy nhiên, trong Luật thuế doanh thu không quy định việc cho hoãn, chậm nộp thuế. Vì vậy, Tổng công ty lắp máy Việt Nam có trách nhiệm nộp đủ thuế doanh thu theo quy định của Luật thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tổng công ty lắp máy Việt Nam thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Nguyễn Thị Cúc