Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2692/TCT-TS
V/v: Thu tiền thuê đất đ/v đơn vị SN có thu

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 661/CT-THHT ngày 9/6/2006 của Cục thuế tỉnh Nghệ An nêu vướng mắc về thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 31/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

- Điểm 3, Mục II, Phần A quy định: “3- Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, không thu tiền thuê đất nhưng có sử dụng một phần diện tích vào Mục đích sản xuất kinh doanh hoặc công trình công cộng có Mục đích kinh doanh mà không lựa chọn hình thức nộp tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền thuê đất”.

- Điểm 1, Mục IV, Phần B quy định: “…; trường hợp sử dụng đất được giao không thu tiền sử dụng đất vào Mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ mà phải nộp tiền thuê đất thì diện tích tính tiền thuê là diện tích đất thực tế sử dụng vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ…”

Trường hợp Cục thuế Nghệ An nêu: Nhà khách Nghệ An II trực thuộc UBND tỉnh, vừa thực hiện chức năng của đơn vị sự nghiệp, vừa hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, tại Thông tư số 120/2005/TT-BTC chưa quy định cụ thể việc tính tiền thuê đất trong trường hợp diện tích phải chuyển sang thuê đất sử dụng chung cho hoạt động sự nghiệp và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Do vậy, đề nghị Cục thuế chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục QLCS
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương