Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2689/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006 

  

Kính gửi: Xí nghiệp Cổ phần Đại lý Ford Hà Nội

Trả lời công văn số 73/XN ngày 7/5/2006 của Xí nghiệp cổ phần đại lý Ford Hà Nội hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với việc bán ô tô cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công văn số 4100/TC-CSTC ngày 7/5/2001 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn: Do ô tô là phương tiện vận tải không chỉ sử dụng - chạy trong nội khu, mà được lưu hành trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, nên không thể phân biệt giữa ô tô do doanh nghiệp chế xuất sử dụng và xe ô tô do doanh nghiệp nội địa sử dụng. Vì vậy, doanh nghiệp chế xuất khi nhập khẩu ô tô dưới 24 chỗ ngồi từ nước ngoài phải nộp thuế nhập khẩu và thuế TTĐB theo chế độ hiện hành; nếu mua của doanh nghiệp nội địa sản xuất, lắp ráp phải nộp thuế TTĐB và thuế GTGT theo chế độ hiện hành.

Căn cứ theo hướng dẫn trên, trường hợp Xí nghiệp cổ phần đại lý Ford Hà Nội có bán 01 chiếc xe ô tô cho Công ty TNHH Seiyo VN (là doanh nghiệp chế xuất) thì phải xuất hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT theo quy định hiện hành. Trường hợp Xí nghiệp do không nắm được thủ tục nên đã xuất hóa đơn với thuế suất thuế GTGT 0% thì phải thực hiện Điều chỉnh lại hóa đơn theo quy định tại Điểm 5.9 Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Xí nghiệp cổ phần đại lý Ford Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương