Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2687/TCT-ĐTNN
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Cục thuế tỉnh Long An;

 

Trả lời công văn số 3742/CT-THDT ngày 07/6/2006 của cục Thuế tỉnh Bình Dương và công văn số 2638/CT.TTHT ngày 26/6/2006 của Cục thuế tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện công văn 1766/TCT-ĐTNN ngày 19/5/2006, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ các lý thuyết về kinh tế thị trường và pháp luật của Việt Nam về thương mại, cạnh tranh; Căn cứ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường; Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1766/TCT-ĐTNN ngày 19/5/2006 hướng dẫn cụ thể, chi Tiết một số Khoản Mục chi phí quy định chưa rõ tại Mục III, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

Các chi phí nêu tại Điểm 1 công văn số 1766/TCT-ĐTNN nêu trên là các chi phí gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh và liên quan trực tiếp đến việc hình thành doanh thu, thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, vì vậy được tính toàn bộ vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nếu có đủ các hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định. (Các chi phí này không nằm trong mức khống chế 10%).

Các Khoản chi phí khác không nêu tại các Điểm từ Điểm 1 đến Điểm 10, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính, và không nêu tại Điểm 1 công văn số 1766/TCT-ĐTNN này thì tính vào chi phí trong mức khống chế 10% nếu có hoá đơn, chứng từ hợp pháp.

2. Cơ quan thuế hướng dẫn cơ sở kinh doanh được Điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế năm 2005 đã nộp cho cơ quan thuế. Trường hợp doanh nghiệp không Điều chỉnh thì không bắt buộc cơ quan thuế phải tính Điều chỉnh lại. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thừa thuế thì số thuế nộp thừa được bù trừ vào số thuế phát sinh phải nộp của các kỳ tính thuế tiếp theo.

Việc nộp báo cáo quyết toán thuế năm 2005 và xử lý phạt vi phạm chậm nộp tờ khai quyết toán thuế, chậm nộp thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật thuế TNDN hiện hành và không liên quan đến việc Điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế, nộp số thuế còn thiếu (hoặc bù trừ số thuế đã nộp thừa) do thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1766/TCT-ĐTNN nêu trên.

3. Hướng dẫn tại công văn số 1766/TCT-ĐTNN nêu trên áp dụng cho quyết toán thuế TNDN năm tài chính 2005. Năm 2006 Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn sau.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Dương và Cục thuế tỉnh Long An được biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST;
- Lưu: VT, Ban PCCS, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến