Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2685/TCT-DNK
V/v: Thuế Môn bài

Hà Nội,, ngày 28 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2456/CT-DN3 ngày 27/6/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thuế Môn bài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc Điều chỉnh mức thuế môn bài thì các tổ chức kinh tế nộp thuế môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, căn cứ xác định thuế môn bài là vốn đăng ký của năm trước năm tính thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty A là doanh nghiệp nhà nước, đầu năm 2006 đã nộp thuế môn bài theo mức 3.000.000 đồng, đến tháng 4 năm 2006 Công ty cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty B, Công ty B vẫn giữ nguyên mã số thuế cũ thì Công ty B không phải nộp thuế môn bài, Công ty B được chuyển số thuế môn bài đã nộp trước đây của Công ty A vào số đã nộp của công ty.

Trường hợp hộ kinh doanh cá thể A đầu năm đã nộp thuế môn bài theo mức hộ kinh doanh cá thể, đến giữa năm hộ kinh doanh A chuyển thành doanh nghiệp tư nhân A thì doanh nghiệp tư nhân A phải nộp thuế môn bài 6 tháng cuối năm theo mức vốn đăng ký, Doanh nghiệp tư nhân A được trừ 50% số thuế môn bài của hộ cá thể đã nộp vào số thuế môn bài phải nộp.  

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến